ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Κατετέθη προς έγκριση στην Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Οικονομικός Απολογισμός για την 1.1.2016-31.12.2016