ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2022

(Πρωτοκολλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με αρ. 143176 και 143251 – 15/11/2021)

(Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με αρ. 16079 – 08/02/2022)