ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ – AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

(Πρωτοκολλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών με αρ. 40665 – 08/04/2021)