Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Κ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΤΗΣ   Ε.Κ.Ε.

Α’  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. που συνήλθε στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, 2017 (εγκρίθηκε τροποποίηση του Εσωτ. Κανονισμού Λειτουργίας στη Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. στις 17/03/2018) εγκρίνει τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Κ.Ε. σύμφωνα προς τη σχετική διάταξη (άρθρο 11.α) του Καταστατικού του Σωματείου.
 • Στόχος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Κ.Ε. είναι η παραπέρα επεξεργασία και ερμηνεία προνοιών του Καταστατικού και η υιοθέτηση διαδικαστικών προνοιών που θα διευκολύνουν τη Λειτουργία του Σωματείου.
 • Σε κάθε περίπτωση το Καταστατικό υπερισχύει του Κανονισμού.

Β’  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Β1΄  Ο  ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

Ο καταρτισμός του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. γίνεται όπως προβλέπει το Καταστατικό.

Για λόγους καλύτερης λειτουργίας το Δ.Σ. μπορεί να θεσπίσει νέες θέσεις Αντιπροέδρου, Οργανωτικού Γραμματέα και Αναπληρ. Οργανωτικού Γραμματέα. Αυτές μπορεί να κατανεμηθούν στη συνεδρίαση  κατά την  οποία το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα ή σε άλλη συνεδρίαση όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Β2΄  ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Με τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει Επιτροπές Δραστηριοτήτων που θα στελεχώνονται από τα μέλη του Δ.Σ. και μέλη του σωματείου, με στόχο την υλοποίηση των διάφορων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Ε.Κ.Ε. Οι επιτροπές Δραστηριοτήτων θα λειτουργούν με ομοφωνία, στα πλαίσια των κατευθυντήριων αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δραστηριοτήτων τελούν υπό την αίρεση του Δ.Σ. Κάθε διαφωνία θα παραπέμπεται για συζήτηση στο Δ.Σ.

Οι επιτροπές Δραστηριοτήτων της Ε.Κ.Ε. θα έχουν ανοιχτό χαρακτήρα, για συμμετοχή όσων μελών της  Ε.Κ.Ε. ενδιαφέρονται.

Δημιουργούνται οι παρακάτω επιτροπές Δραστηριοτήτων:

Α.   Προβολής Κυπριακού, Δημοσίων Σχέσεων & συνεργασίας με Κυπριακούς & Ελλαδικούς φορείς, το Κυπριακό Παροικιακό κίνημα και την Ο.Κ.Ο.Ε

Β.  Τύπου, Διαδικτύου – Συντακτική Επιτροπή του «Ενημερωτικού Δελτίου» – Κοινόν Κυπρίων

Γ.   Εκδηλώσεων, Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων

Δ.   Οργανωτικών, οικονομικών. διαχείρισης και αναβάθμισης του οικήματος της «Κυπριακής Εστίας»

Ε.  Συνδικαλιστικών, Παροικιακών, Εκπαιδευτικών θεμάτων

Στ.  Προσφυγικών θεμάτων

 1. Z.    Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Πρόνοιας
 2. H.Νεολαίας (Νεολαία Ε.Κ.Ε.)

Με εξαίρεση την Επιτροπή Νεολαίας Ε.Κ.Ε. (της οποίας η Επιτροπή εκλέγεται απευθείας σε αρχαιρεσίες που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια στο ενδιάμεσο της θητείας του Δ.Σ., από τα μέλη της Ε.Κ.Ε. ηλικίας 18-30 ετών και σύμφωνα προς τον «Εσωτερικό Κανονισμό της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων Μελών»), αποφασίζεται ότι για κάθε άλλο Γραφείο Δραστηριοτήτων της Ε.Κ.Ε. και με στόχο την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του, θεσπίζεται η δημιουργία θέσης / θέσεων υπευθύνου / νων. Οι Υπεύθυνοι παρακολουθούν και συντονίζουν τη δραστηριότητα του εκάστοτε Γραφείου Δραστηριοτήτων και αναφέρονται στο Δ.Σ. Οι υπεύθυνοι αποφασίζονται σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ειδικά για την Επιτροπή Νεολαίας της Ε.Κ.Ε. που έχει μόνιμο χαρακτήρα, θα ισχύουν:

 • – Η Επιτροπή Νεολαίας (Νεολαία Ε.Κ.Ε.) θα χαίρει αυτονομίας και οργανωτικής αυτοτέλειας. Δηλαδή στα όποια θέματα αφορούν την οργανωτική της ανάπτυξη και διάρθρωση, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και δράσεων της θα λειτουργεί χωρίς καμία έξωθεν παρέμβαση και κηδεμονία.
 • – Η ηλικία των 30 ετών, θα καθορίζεται όπως προσδιορίζεται από τους υπερκείμενους κανόνες της ΝΕΠΟΜΑΚ, δηλ. θα αφορά όλους/ες όσους/ες συμπληρώνουν το 30 έτος στη διάρκεια του έτους που διεξάγονται τα Συνέδρια της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και της ΝΕΠΟΜΑΚ.

            Β3΄ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση την πρώτη Τρίτη/Τετάρτη  κάθε μήνα και ώρα 7:00 μ.μ. Σε περίπτωση αργίας η συνεδρίαση θα μετατίθεται την αμέσως επόμενη Τρίτη/Τετάρτη. H ημέρα συνεδρίασης θα μπορεί να αλλάζει με ευθύνη του/της Προέδρου και του/της Γραμματέα κατόπιν επικοινωνίας. Ο/Η Πρόεδρος και ο/η Γραμματέας θα ενημερώνουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ.

Σε κάθε Δ.Σ. θα τηρούνται πρακτικά που θα μοιράζονται στα μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα εγκρίνουν τα πρακτικά στην αμέσως επόμενη ή επόμενες συνεδριάσεις.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα είναι όπως προβλέπει το Καταστατικό ανοικτές στα μέλη του Σωματείου.  Ο λόγος σε μη μέλη του Δ.Σ. θα δίδεται όπως προβλέπει ο παρόν κανονισμός.

            Β4΄  ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διευκρινίζεται ότι η καταστατική πρόνοια που προβλέπει λήψη αποφάσεων με απόλυτη πλειοψηφία θα εφαρμόζεται ως εξής:

 • Οι αποφάσεις θα επιδιώκεται να λαμβάνονται με ομοφωνία (με την οποία νοείται η μη ύπαρξη ενεργούς αντίρρησης). Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοφωνίας οι αποφάσεις θα παραπέμπονται σε ψηφοφορία. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας θα επιδιώκεται η επίτευξη απόλυτης πλειοψηφίας, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα διεξάγεται ψηφοφορία σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο επικρατέστερων προτάσεων, και θα επικρατεί η σχετικά πλειοψηφούσα, εφόσον πάρει την απόλυτη πλειοψηφία.
 • Σε κάθε περίπτωση η δημοκρατική διαδικασία επιβάλλει το σεβασμό στις απόψεις που μειοψήφησαν, με δυνατότητες καταγραφής τους στα πρακτικά ή / και ακόμα προβολής τους στα έντυπα ή/και την ιστοσελίδα του Σωματείου.
 • Για θέματα που προκύπτουν μεταξύ δύο συνεδριάσεων, και για τα οποία απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., θα ακολουθείται διαδικασία ευρέων διαβουλεύσεων μεταξύ των μελών του ΔΣ με ευθύνη του/της Πρόεδρου και του/της Γραμματέα, που θα έχουν σαν στόχο την πλήρη ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για το θέμα και την κατάληξη σε απόφαση που θα έχει ομόφωνη ή πλειοψηφούσα αποδοχή κατά τα παραπάνω. Τέτοια θέματα θα τίθενται στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. για επικύρωση.

Β5΄  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία που θα ακολουθείται για την έκδοση των τευχών του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι η εξής:

Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. θα υποβάλλεται το περίγραμμα της ύλης που θα περιέχεται στο υπό έκδοση τεύχος, και θα ανατίθενται εντός τακτού χρονικού διαστήματος αρμοδιότητες να μαζευτούν τα κείμενα. Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν θα εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις του Δ.Σ.

Τα κείμενα θα αποστέλλονται για παρατηρήσεις στα μέλη του Δ.Σ. και  εντός 3-4 ημερών αυτές θα δίδονται στον / στην Πρόεδρο και τον / την  Γραμματέα για διαβουλεύσεις και λήψη απόφασης όπως ορίζεται παραπάνω.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή που θα απαρτίζεται τους / τις Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο (ους), Γραμματέα, Αναπλ. Γραμματέα, Ταμία, Οργανωτικό, Αναπλ. Οργανωτικό της Ε.Κ.Ε. Θα προσκαλούνται ακόμα συνεργάτες, επιστήμονες και άλλες προσωπικότητες να συνεισφέρουν στην ύλη του περιοδικού.

Οι συνδυασμοί θα μπορούν ελεύθερα να εκφράζουν τις απόψεις τους στην ιστοσελίδα:

http://www.enosikyprionelladas.gr/syndiasmoi

Β6΄  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Ορίζεται ως ετήσια συνδρομή μελών (από το 2013) το ποσό των 3 €. Τα νέα μέλη θα καταβάλλουν 1€ τα δικαιώματα εγγραφής, και 3€ ως ετήσια συνδρομή, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε.

Γ’  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Τα διάφορα όργανα της Ε.Κ.Ε. θα συνεδριάζουν ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες διαδικασιών συνεδρίασης:

 1. Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ. Των διάφορων συνεδριάσεων θα προΐσταται ο/η αντίστοιχος Πρόεδρος (ή γραμματέας) του οργάνου (ή ο/η αναπληρωτής τους), όπως σχετικά προβλέπει το Καταστατικό και ο παρόν Εσωτερικός Κανονισμός. Ο/Η Προεδρεύων του οργάνου έχει την υποχρέωση να είναι αμερόληπτος στις υπό συζήτηση διαδικασίες, έτσι ώστε να μη παρεμβαίνει από τη θέση του/της Προέδρου στην ουσία των συζητήσεων, τηρώντας όλες τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού Διαδικασιών Συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένου του/της εαυτού του/της.
 2. Ο/Η Προεδρεύων έχει την υποχρέωση να δίδει το λόγο όπως προβλέπει ο παρόν Κανονισμός Διαδικασιών Συνεδριάσεων, να φροντίζει να μη διακόπτονται οι ομιλητές (εκτός όπως προβλέπει ο παρόν Κανονισμός Διαδικασιών Συνεδριάσεων), να τηρεί το χρονοδιάγραμμα και τα χρονικά όρια ομιλιών, καθώς και κάθε άλλη πρόνοια που προβλέπεται παρακάτω.
 3. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ. Η διαδικασία προβλέπει την έγκριση στην αρχή, ημερησίας διάταξης και χρονοδιαγράμματος / προγράμματος εργασιών. Για κάθε επί μέρους θέμα θα ανακοινώνεται (όταν υπάρχει) ο/οι εισηγητής/ες και θα ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Λαμβάνοντας υπόψη το όλο πρόγραμμα και το χρόνο εισήγησης, ο/η Προεδρεύων θα προτείνει στην αρχή κάθε θέματος το χρόνο των πρωτομιλιών. Στη συνέχεια θα ανοίγει  κατάλογο  δευτερομιλιών  και  θα  προτείνει  τον  αντίστοιχο χρόνο δευτερομιλιών και κλεισίματος από τον/την εισηγητή. Θα τηρεί απαράκλητα τα χρονικά αυτά όρια.
 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ. Δικαίωμα λόγου έχουν όλα τα εκλεγμένα τακτικά μέλη του οργάνου. Οι παρατηρητές και προσκεκλημένοι θα μπορούν να μιλούν με συμπερίληψη τους στον κατάλογο ομιλητών εφόσον το ζητήσουν ή όταν προβλέπεται από το Καταστατικό και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, και πάντα στο τέλος μετά τα μέλη του Δ.Σ. Για κάθε θέμα της διαδικασίας ή της ημερήσιας διάταξης θα ανοίγει κατάλογος ομιλητών και θα κλείνει πριν την έναρξη του θέματος. Ο/Η Προεδρεύων θα έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει εαυτόν στον κατάλογο ομιλητών και κατά τη στιγμή της ομιλίας του θα παραχωρεί την Προεδρία στον/στην αναπληρωτή του/της.
 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Επί κάθε θέματος διαδικασίας ή ημερησίας διάταξης θα κατατίθενται ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ή ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ). Ο/Η Προεδρεύων θα συγκεντρώνει τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και αφού ομαδοποιήσει όσες είναι παρεμφερείς, θα τις θέτει μια προς μια προς συζήτηση, ακολουθώντας ως παραπάνω τα του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ και των ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ. Κατά τη συζήτηση κάθε ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ο/η Προεδρεύων θα συγκεντρώνει ακόμα τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ των προτάσεων, ώστε στο τέλος να τις ενσωματώνει σε μια συνολική προς έγκριση ΠΡΟΤΑΣΗ.
 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ και ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ο/Η Προεδρεύων έχει την ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των απόψεων και εμπειριών, να επιδιώκει την έγκριση προτάσεων με όσο πιο δυνατόν συναινετικές διαδικασίες. Έτσι θα επιδιώκει την επίτευξη ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ που νοείται σαν η απουσία ενεργητικής αντίρρησης. Οποτεδήποτε αυτό δεν είναι δυνατό θα ακολουθηθεί η διαδικασία ψηφοφορίας.  Θα τίθενται πρώτα σε ψηφοφορία οι μη αποδεκτές από τον/την εισηγητή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και στη συνέχεια η τελικώς διαμορφωθείσα ΠΡΟΤΑΣΗ.
 7. ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Οι διαδικασίες κάθε οργάνου θα καταγράφονται σε πρακτικά. Στα πρακτικά υποχρεωτικά  θα καταγράφονται:  ο χρόνος, το Προεδρείο,   οι παρόντες /ουσες  – απόντες /ουσες, η ημερήσια διάταξη, οι εισηγήσεις / προτάσεις / τροποποιήσεις, η ακολουθούμενη διαδικασία, τα αποτελέσματα ψηφοφοριών, η καταγραφή των ποιοι ψήφισαν και τι σε περίπτωση ανοιχτών ψηφοφοριών (εφόσον ζητηθεί), οι αποφάσεις. Όπου αυτό κριθεί σκόπιμο από το Προεδρείο ή ζητηθεί θα καταγράφεται σύντομη περίληψη των θέσεων και απόψεων κατά τη συζήτηση. Στα τηρούμενα πρακτικά θα έχουν το δικαίωμα όλοι οι συμμετέχοντες της διαδικασίας, εφόσον το επιθυμούν, να αναγράφουν (με σύντομο γραπτό σημείωμα τους που θα δίδεται στον/στην Προεδρεύοντα ή τον/την Γραμματέα) τη θέση τους ή τη διαφωνία τους ή τις παρατηρήσεις τους.
 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στον/στην Προεδρεύοντα, οπότε θα διακόπτεται κατά την υποβολή τους, η ροή της διαδικασίας ή ομιλίας.

Οι προτάσεις αυτές θα συζητούνται επί 2 λεπτά, με εισηγητή τον/την υποβάλλοντα, και ομιλητή ένα άτομο αντίθετης άποψης. Κατά τη διάρκεια ψηφοφοριών δεν θα γίνονται δεκτές ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Κάθε ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ θα συζητιέται ξεχωριστά. Οι ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που θα αναγνωρίζονται (κατά σειρά σπουδαιότητας) είναι ενδεικτικά οι εξής:

–     διαδικαστική πρόταση μομφής κατά του/της Προεδρεύοντα (στη διάρκεια της συζήτησης της οποίας προεδρεύει ο/η Αναπληρωτής του/της)

–     διαδικαστική πρόταση επί του Καταστατικού (αφορά θέματα Καταστατικού ή Εσωτερικού Κανονισμού)

–     διαδικαστική πρόταση διαφωνίας με απόφαση του/της Προεδρεύοντα (π.χ. προτεινόμενο χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο Β, κλείσιμο κατάλογου ομιλητών, κ.ά.)

–     διαδικαστική πρόταση επί της ημερήσιας διάταξης

–     διαδικαστική πρόταση αποβολής ατόμου που παρακωλύει τη διαδικασία

–     διαδικαστική πρόταση επί προσωπικού (αφορά κάποιο συγκεκριμένο θιγόμενο άτομο)

–     διαδικαστική πρόταση πληροφορίας (αφορά ενημέρωση για κάποια πτυχή του υπό συζήτηση θέματος που μπορεί να είναι άγνωστη ή να μην έχει ληφθεί υπόψη)

–     διαδικαστική πρόταση διακοπής των εργασιών για κάποιο χρονικό διάστημα

–     διαδικαστική πρόταση διακοπής του υπό συζήτηση θέματος ή αναβολής του για άλλο χρόνο

–     διαδικαστική πρόταση παραπομπής του υπό συζήτηση θέματος σε κάποια επιτροπή ή άλλο όργανο

–     διαδικαστική πρόταση διακοπής της συζήτησης για να αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας

–     διαδικαστική πρόταση να μη ληφθεί απόφαση.

 

Δ’  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Για την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών της Ε.Κ.Ε. θα τηρούνται τα παρακάτω:

 • Τα ανελαστικά έξοδα (Τηλεφωνία, Ιντερνέτ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Κοινόχρηστα, Υποχρεώσεις προς εφορία) θα πληρώνονται με ευθύνη του Ταμία
 • Κάθε άλλο έξοδο ως 500 Ευρώ θα απαιτεί προέγκριση με διπλή υπογραφή των: Προέδρου/Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα / Οργαν. Γραμματέα. Το φύλο προέγκρισης θα ετοιμάζει και θα υπογράφει ο/η Ταμίας, και θα επισυνάπτεται του παραστατικού.
 • Για ποσά εξόδων άνω των 500 € θα απαιτείται προέγκριση με απόφαση του ΔΣ όπως προβλέπεται στο άρθρο Β4 του παρόντος. Το φύλο προέγκρισης θα ετοιμάζει και θα υπογράφει ο/η Ταμίας, και θα επισυνάπτεται του παραστατικού.
 • Για έξοδα μεγαλύτερα των 1.000 € θα αναζητούνται τουλάχιστον δύο ο προσφορές, και θα επισυνάπτονται του παραστατικού.
 • Για τα  έσοδα από χορηγίες και επιχορηγήσεις και την χρήση και κατανομή τους θα ενημερώνονται οι: Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος και Γεν. Γραμματέας / Οργαν. Γραμματέας. Το φύλο προέγκρισης θα ετοιμάζει και θα υπογράφει ο/η Ταμίας, και θα επισυνάπτεται του παραστατικού.
 • Οι πληρωμές θα επιδιώκεται να γίνονται μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Ο.Κ.Ο.Ε. Το σύστημα υπογραφών που θα δεσμεύουν την Ο.Κ.Ο.Ε. θα αποφασίζεται από το Δ.Σ.
 • Το Ταμείο / Περιουσιολόγιο της Ε.Κ.Ε., «Κυπριακής Εστίας», Κληροδοτήματος Πολυμέρου θα είναι μηχανογραφημένα.

 

Ε’  ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγγραφα:      Όλα τα έγγραφα της Ε.Κ.Ε. θα υπογράφονται από τον / την  Πρόεδρο και τον / την Γραμματέα. Όπου χρειάζεται θα υπογράφει και ο / η Αντιπρόεδρος ή / και επί οικονομικών θεμάτων ο / η Ταμίας.

«Κυπριακή Εστία»:   Το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με την Σύμβαση Χρησιδανείου με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, και σε συνεννόηση με την Ο.Κ.Ο.Ε. θα επιτρέπει, μετά από αίτημα τους, τη χρήση του οικήματος στα σωματεία – μέλη της Ο.Κ.Ο.Ε. με προσδιορισμό του χώρου και του τρόπου χρήσης, που θα συνοψίζεται σε ειδικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης. Η σχετική απόφαση μπορεί να είναι ανακλητή.

Επίσης θα μπορεί να παραχωρούνται οι αίθουσες συνεδριάσεων και εκδηλώσεων σε μη κερδοσκοπικές Κυπριακές οργανώσεις και φορείς  ή / και φορείς σχετικών με την Κύπρο, με μόνη υποχρέωση την καθαριότητα και την τάξη.

Σε τρίτους φορείς θα ζητείται κάποια χορηγία για κάλυψη εξόδων καθαριότητας και διαχείρισης.

Το συντονισμό του ημερολογίου χρήσης και παραχώρησης των αιθουσών θα τηρεί το Προεδρείο της Ε.Κ.Ε.

Εντευκτήριο:  Σε συνεννόηση με τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε., του Κ.Σ. της ΟΚΟΕ, του ΕΛΚΥΕΠ άλλων σωματείων της Νεολαίας Ε.Κ.Ε. και Νεολαίας ΟΚΟΕ, αλλά και απλών μελών της Ε.Κ.Ε. θα καταβάλλεται προσπάθεια λειτουργίας της ως εντευκτήριο (τηλεόραση, επιτραπέζια παιχνίδια, τόμπολα, αναψυκτικά, βιβλιοθήκη, συναντήσεις πολιτιστικών ομάδων κλπ).

 

Γραμματειακή Στήριξη:         Σε συνεννόηση με την Ο.Κ.Ο.Ε., το ΕΛΚΥΕΠ, και πιθανό άλλα σωματεία ή οργανώσεις θα αναζητηθούν πόροι για πρόσληψη part-time γραμματειακής στήριξης.