Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

«ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» ( Ε.Κ.Ε.)

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Κ.Ε.) και έδρα την Αθήνα. Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, όπου κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία και στο κέντρο υπάρχει το σχήμα της Κύπρου.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ

 1. ΟΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε είναι:
 2. α) Να συνδέσει μεταξύ των όλους τούς εν Ελλάδι Κυπρίους και δια της εν ενότητί των ισχύος της να διαπιστώσει και μελετήσει τα γενικότερα προβλήματά των και εργασθεί δια την προώθηση και λύση αυτών, επί τω τέλει πνευματικής, ηθικής και κοινωνικής εξυψώσεώς των.

β) Να εργασθεί εν δυνάμει δια την προώθηση και επίλυση του Εθνικού Κυπριακού ζητήματος, με γραμμή Αυτοδιαθέσεως-Ενώσεως.

γ) Να εργασθεί δια την σύσφιγξη των δεσμών και ανάπτυξη περαιτέρω σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, και την δημιουργία καλυτέρας αύριον δια τα μέλη της και την Κύπρον όλην, μέσα εις τα πλαίσια μιας ευημερούσης Ελλάδος.

δ) Να εργασθεί δια την δημιουργία, ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού μεταξύ των μελών της, δια της συστάσεως ειδικού αθλητικού τμήματος.

 1. Εν τη επιδιώξει του σκοπού της η Ε.Κ.Ε θα χρησιμοποιεί τα εκάστοτε κρινόμενα ως πρόσφορα μέσα.
 2. Εν τη επιδιώξει του σκοπού της η Ε.Κ.Ε θα είναι όλως αδέσμευτος, ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος από οιονδήποτε, μακρά δε πάσης κομματικής πολιτικής.

Β Υπό τις συνθήκες που διαμορφώθησαν μετά την Τουρκική Εισβολή και την κατοχή μεγάλου τμήματος της Κύπρου, οι στόχοι της Ε.Κ.Ε. επικεντρώνονται:

α) στην απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου και στη διασφάλιση των δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων του λαού της ως συνόλου για Ελευθερία, Ειρήνη, Δημοκρατία και Πρόοδο.

β) Στη μέριμνα και προσπάθεια για τη διαφύλαξη της Εθνικής ταυτότητας, τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Κύπρου και την ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτιστικών επιτευγμάτων και δυνατοτήτων της παροικίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ

 1. Για να γίνει κάποιος μέλος της Ε.Κ.Ε πρέπει να είναι Κυπριακής καταγωγής ή σύζυγος προσώπου Κυπριακής καταγωγής, να κατοικεί στην Ελλάδα και να αποδέχεται το καταστατικό του σωματείου.

Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. το πολύ σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου που προσυπογράφουν δύο μέλη. Οι εγγραφές αναστέλλονται δέκα μέρες πριν την Τακτική Γ.Σ. και μία εβδομάδα πριν από Έκτακτη Γ.Σ. Σε απορριπτική απόφαση ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην πρώτη τακτική Γ.Σ., που αποφαίνεται τελεσίδικα.

Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη Κύπριοι, των οποίων η κυρίαρχη ιδιότητά τους είναι η φοιτητική.

 1. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη θεωρούνται τα ιδρυτικά και όσα πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγραφής. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται όσα πρόσωπα συμβάλλουν με προσφορά σημαντικών υπηρεσιών στο Σωματείο και την υλοποίηση των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση ούτε μεταβιβάζεται. Τα τακτικά μέλη εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα έχουν πλήρη δικαιώματα να εκλέγουν και εκλέγονται, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.), και στις ψηφοφορίες, να παίρνουν τον λόγο και να ελέγχουν τα πρακτικά και τα βιβλία του Σωματείου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και να τηρούν το Καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), σε κάθε περίπτωση που μέλος συστηματικά επιδεικνύει δραστηριότητα ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου ή παραβιάζει το καταστατικό ή με ενέργειές του παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του, επιλαμβάνεται και επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις-ποινές προφορικής ή έγγραφης επίπληξης είτε διαγραφής από τα μητρώα. Κάθε απόφαση διαγραφής πρέπει να επικυρώνεται από την πρώτη Γ.Σ.

Εκμετάλλευση της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου ή των οργάνων του για εξυπηρέτηση ιδιοτελών ή παράνομων σκοπών συνεπάγεται τη διαγραφή του μέλους.

Το υπό διαγραφή μέλος έχει τα από το Νόμο δικαιώματά του για την προσβολή και άρση της περί διαγραφής του απόφαση.

 1. Κάθε μέλος μπορεί να αποποιηθεί την ιδιότητά του αυτή, δηλώνοντάς το εγγράφως προς το Δ.Σ., με την πάροδο δε 15 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως διαγράφεται από τα μητρώα μελών.
 2. Οι μέχρι την απώλεια της ιδιότητας του μέλους οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του σωματείου παραμένουν στο ακέραιο.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 1. Πόροι του Σωματείου είναι:

α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές, τακτικές ή έκτακτες. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής μέλους και της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από την Γ.Σ.

Έκτακτη συνδρομή ή εισφορά μπορεί να επιβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν τούτο επιβάλλεται από την ανάγκη να εξυπηρετηθούν οι σκοποί και η λειτουργία του Σωματείου.

β. Τα έσοδα από εκδηλώσεις, έντυπα, παραστάσεις κλπ. Του σωματείου.

γ. Εισπράξεις από δωρεές, επιχορηγήσεις, προσφορές από επώνυμα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Κυπριακό και Ελληνικό Κράτος.

δ. Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές μετά από έγκριση Γ.Σ. των μελών όταν υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο, άλλως με απόφαση του Δ.Σ. Κληρονομιές που καταλείπονται υπέρ του σωματείου γίνονται δεκτές πάντα επ’ ωφελεία απογραφής.

 

2.α. Η κτήση από το σωματείο εξ επαχθούς αιτίας ακινήτου ή κινητού σημαντικής αξίας γίνεται πάντα μετά από έγκριση της Γ.Σ.

β. Εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου δεν μπορεί να συνεπάγεται την ανάμειξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

γ. Η περιουσία και οι πρόσοδοι του σωματείου απ’ αυτή διατίθενται για την υλοποίηση των σκοπών του.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Ε συνέρχεται κατά τον μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο κάθε χρόνου. Αποτελεί το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου και ασχολείται και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα, και ενδεικτικά με τον απολογισμό εργασιών του Δ.Σ., τον προγραμματισμό εργασίας του νέου χρόνου, τον οικονομικό απολογισμό και προγραμματισμό. Στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκει και η διαγραφή μέλους από τον Σύλλογο. Επίσης η διάθεση, ολική ή κατά μεγάλο μέρος, της περιουσίας της Ε.Κ.Ε. πέραν του εκάστοτε εγκρινομένου προϋπολογισμού. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να απασχολήσουν τη Γ.Σ., εκτός αν αποφασίσει αντίθετα η πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

β. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο και το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των τακτικών ταμειακά τακτοποιημένων μελών, προσδιορίζοντας και το θέμα συζήτησης. Το Δ.Σ. στη δεύτερη περίπτωση υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. το αργότερο σε αργότερο σε ένα μήνα από το έγγραφο αίτημα.

γ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συγκαλείται με μοναδικό σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού, από το Δ.Σ. ή εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τα 2/3 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

δ. Η Γ.Σ. αποφασίζει την ένταξη σε δευτεροβάθμια οργάνωση ή την αποχώρηση από αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ.Σ.

Σε κάθε Γ.Σ. (τακτική, έκτακτη ή καταστατική) προεδρεύει 3μελές προεδρείο που εκλέγεται γι’ αυτόν τον σκοπό και διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. τηρώντας πρακτικά στο σχετικό βιβλίο.

β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη καλούνται στη Γ.Σ. με προσωπική έγγραφη πρόσκληση, 15 τουλάχιστον μέρες πριν τη Συνέλευση.

Σχετική δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, μεγάλης κυκλοφορίας, με την ίδια χρονική δέσμευση. Επίσης αναρτάται η πρόσκληση στην πινακίδα ανακοινώσεων του Σωματείου. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., την ώρα, τη μέρα και τον χώρο που θα συνέλθει η Γ.Σ.

γ. ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Τακτική και Έκτακτη Γ.Σ. έχουν απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/2 συν 1 τουλάχιστον των τακτικών οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Ειδικά για την Καταστατική Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία των 3/4 των ιδίων ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας στην Τ.Γ.Σ. και στην Ε.Γ.Σ. συνέρχεται ξανά την επόμενη εβδομάδα αν είναι δυνατόν – πάντως όχι αργότερα από 15 μέρες – η Συνέλευση στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων. ( Η απαρτία όταν ζητηθεί πρέπει να διαπιστούται μέχρι το τέλος των εργασιών της Γ.Σ.)

δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποφάσεις τόσον στην Τακτική Γ.Σ. όσο και στην Έκτακτη Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη.

Η ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες είναι μυστική, για θέματα δε εμπιστοσύνης ή προσωπικά μπορεί να είναι μυστική εφ’ όσον ζητηθεί από το 1/4 των παρισταμένων μελών. Προκειμένου για Καταστατική Γ.Σ. απαιτείται για τη λήψη απόφασης η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α. Η Ε.Κ.Ε διοικείται από 11μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από την κάθε δύο χρόνια εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.

β. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν συμβάσεις με το Σωματείο που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής ή αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Αποκλείονται από τη διοίκηση μέλη που στερήθηκαν αυτοδικαίως ή ύστερα από δικαστική απόφαση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.

α. Το Δ.Σ. προγραμματίζει και κατευθύνει τις εργασίες του λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Διαχειρίζεται τα οικονομικά και φροντίζει για τα εν γένει συμφέροντά του. Έχει κάθε αρμοδιότητα για θέματα που από τον Νόμο ή το Καταστατικό δεν έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα. Μπορεί για καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των εργασιών του να εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

β. Εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Γραμματέα. Ο πλειοψηφών σύμβουλος συγκαλεί μέσα σε εφτά (7) μέρες από τις αρχαιρεσίες τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση με σκοπό τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα. Σε περίπτωση αδυναμίας καταρτισμού σε σώμα του Δ.Σ. με την πλειοψηφία του 1/2+1 των μελών του, η Συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε εφτά (7) μέρες, οπότε ο καταρτισμός του Δ.Σ. γίνεται με σχετική πλειοψηφία. Συνεδριάζει σε ανοικτές για τα μέλη συνεδριάσεις τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το αποφασίσει ή το ζητήσουν 5 μέλη του εγγράφως. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στις συνεδριάσεις τουλάχιστον 6 από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (1/2 + 1) και όταν υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

γ. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 4 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από 8 συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι υπέβαλε την παραίτησή του. Η θέση που κενώθηκε αναπληρώνεται από τον συνδυασμό από τον οποίο προερχόταν ο παραιτούμενος. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση αποχώρησης οικιοθελώς μέλους του Δ.Σ. Αν αποχωρήσει ή παραιτηθεί μέλος του Δ.Σ. που ήταν ανεξάρτητος υποψήφιος, τότε τη θέση του παίρνει άτομο από συνδυασμό ή ανεξάρτητος που έχει το καλύτερο υπόλοιπο, που δεν χρησιμοποιήθηκε για την κατάληψη έδρας. Σε περίπτωση που τα υπόλοιπα εξαντλήθηκαν, ο ανεξάρτητος που αποχώρησε ή παραιτήθηκε κατά τα ανωτέρω αναπληρώνεται με κλήρωση μεταξύ των συνδυασμών. Σ’ όλες τις περιπτώσεις το Δ.Σ., αφού συμπληρωθεί, συνέρχεται και αποφασίζει ποιο από τα μέλη του θα καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση. Γίνονται νέες αρχαιρεσίες μέσα σε 3 μήνες αν τα μέλη του Δ.Σ. παραμείνουν 6 και δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από 5μελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την κάθε δύο χρόνια Τακτική Γ.Σ. της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος μεταξύ των μελών της Πρόεδρος, βοηθούμενος από τον Γραμματέα της. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα του Σωματείου ή την εκλογή αντιπροσώπων στη Δευτεροβάθμια Οργάνωση.

Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει όλη τη διαδικασία για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και αποφασίζει για κάθε θέμα που τις αφορά. Κρατά πλήρη πρακτικά των εργασιών της, που μαζί με το υλικό των αρχαιρεσιών παραδίδει στο νέο Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α. Οι αρχαιρεσίες γίνονται κάθε δύο χρόνια με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής, την πρώτη βδομάδα μετά την Τακτική εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. Έγγραφες αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Δ.Σ. μέχρι την προηγούμενη μέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει το τυπικό της εγκυρότητας των υποψηφιοτήτων και καλεί τους ενδιαφερομένους – συνδυασμούς κλπ – για διορθώσεις τυχόν παραλείψεων. Στη συνέχεια ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια και επιμελείται της διεξαγωγής των εκλογών. Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, αν κριθεί αναγκαίο λόγω συνεχούς προσέλευσης ψηφοφόρων.

β. Εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο – παραλειπομένου του κλάσματος – της διαίρεσης του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών ξεχωριστά του Δ.Σ., της Ε.Ε. και τον αριθμό αντιπροσώπων που δικαιούται το Σωματείο στη Δευτεροβάθμια Οργάνωση. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. και την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους στη Δευτεροβάθμια Οργάνωση όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο ήταν υποψήφιος ή εκλέγεται αντιπρόσωπος για τη Δευτεροβάθμια Οργάνωση αντίστοιχα.

Αδιάθετες έδρες μετά την ανωτέρω διαδικασία κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ή ανεξαρτήτων υποψηφίων που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Ο ψηφοφόρος δεν μπορεί να ψηφίσει πρόσωπα από διαφορετικούς συνδυασμούς ή από συνδυασμό και χωριστό υποψήφιο.

Επιλέγει και ψηφίζει με σταυρό προτίμησης από 1 μέχρι 11 υποψηφίους για το Δ.Σ., από 1 μέχρι 3 για την Ε.Ε. και από 1 μέχρι ίσο με τον αριθμό αντιπροσώπων που δικαιούται το σωματείο αριθμό αντιπροσώπων στη Δευτεροβάθμια Οργάνωση.

Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς καταλογίζεται υπέρ του συνδυασμού, ενώ με περισσότερους σταυρούς θεωρείται μεν έγκυρο υπέρ του συνδυασμού αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί. Περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια στον ίδιο φάκελο θεωρούνται όλα άκυρα. Άκυρο είναι και το ψηφοδέλτιο όταν κατά οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας. Λευκά ψηφοδέλτια προσμετρούνται ως άκυρα για την εξεύρεση του εκλογικού μέτρου.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

α. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει στις εργασίες του. Υπογράφει κάθε έγγραφο του Σωματείου. Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε αρχής. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει από το Δ.Σ. τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

β. Αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

γ. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. που συνυπογράφει μαζί με όλα τα παριστάμενα μέλη. Έχει τη σφραγίδα, τα αρχεία και την αλληλογραφία του Σωματείου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

δ. Αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Γ. Γραμματέα σε όλα τα καθήκοντά του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, και αναλαμβάνει τμήμα των εργασιών της Γραμματείας που του ανατίθεται από το Δ.Σ.

ΤΑΜΙΑΣ

ε. Ο Ταμίας τηρεί με κάθε επιβαλλόμενη επιμέλεια τα διαχειριστικά βιβλία και τα οικονομικά του Σωματείου, φροντίζει για την είσπραξη συνδρομών, εισφορών κλπ., καταρτίζει απολογισμό εσόδων-εξόδων κάθε ημερολογιακού έτους που θέτει υπόψη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

Κάθε διαχειριστική περίοδος συμπίπτει με τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο Τακτικών Γ.Σ. Μπορεί να κρατά στο Ταμείο ποσόν το ύψος του οποίου καθορίζει το Δ.Σ. για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου και το υπόλοιπο καταθέτει υπέρ της Ε.Κ.Ε. σε Τραπεζικό Λογαριασμό. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά σύμβουλος που δεν κατέχει οργανική θέση στο Δ.Σ. και ορίζεται από αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α. Βιβλίο πρακτικών Δ. Συμβουλίου

β. Βιβλίο πρακτικών Γ. Συνελεύσεων

γ. Βιβλίο πρακτικών Ε. Επιτροπής

δ. Μητρώο Μελών

ε. Βιβλίο Ταμείου (εσόδων-εξόδων)

στ. Βιβλίο περιουσίας του Σωματείου

ζ. Πρωτόκολλο εισερχομένων -εξερχομένων εγγράφων.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται μαζί με το Δ.Σ. για την ίδια χρονική θητεία. Κάνει έλεγχο στα οικονομικά του Σωματείου οποτεδήποτε με δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε σχετικό έγγραφο ή βιβλίο. Υποβάλλει έκθεση-πόρισμα στην κάθε Τακτική Γ. Σ. για τα οικονομικά της Ε.Κ.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ)

Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει σε δευτεροβάθμια Οργάνωση Κυπριακών Σωματείων. Η απόφαση για τη συμμετοχή ή την αποχώρηση λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου. Για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία ισχύουν όσα προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο περί αρχαιρεσιών.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΛΥΣΗ

Η Ε.Κ.Ε. μπορεί να διαλυθεί με απόφαση Γ.Σ., όπου υποχρεωτικά πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 3/4 των μελών του Σωματείου. Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του σωματείου διατίθεται όπου και όπως αποφασίσει η Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Κάθε ασάφεια του Καταστατικού διευκρινίζεται και τα άρθρα ερμηνεύονται αυθεντικά από τη Γ. Σ. λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, των σχετικών περί Σωματείων Νόμων και της Νομολογίας.

 

ΑΡΘΡΟ 20

α)    Το παρόν Καταστατικό τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με νέα αρίθμηση (από 1 μέχρι 20 άρθρα) εγκρίθηκε από την καταστατική Συνέλευση των μελών που συνήλθε νόμιμα την 17ην Μαρτίου 1990, στην Αθήνα τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

β)    Η τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της Ε.Κ.Ε. και η επιτυχής αντιμετώπιση κάθε θέματος, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και τον Νόμο, επαφίεται στα πατριωτικά και φιλελεύθερα αισθήματα των μελών της και στην επιμέλεια των οργάνων της.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέσα σε τρεις (3) μήνες και όχι νωρίτερα από τον Οκτώβριο 1990 από την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας έγκρισης και καταχώρησης στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών των τροποποιήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ. και να διεξαγάγει αρχαιρεσίες για την εκλογή πρώτου Δ.Σ. σύμφωνα με το νέο Καταστατικό.