ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω της εμπλοκής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974 – Περιλαμβάνει Κύπριους με Ελληνική υπηκοότητα

Ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω της εμπλοκής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974 – Περιλαμβάνει Κύπριους με Ελληνική υπηκοότητα

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

N. 4714/2020 – ΦΕΚ. 148 / Α / 31.07.2020
Άρθρο 95
Ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους
στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974
1. Στους οπλίτες, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, που έχει εκδοθεί
από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα
που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παρ.
1 του άρθρου 21 του ν. 2641/1998 (Α΄ 211), χορηγείται από 1ης.8.2020 μηνιαία
τιμητική ισόβια παροχή ποσού διακοσίων ευρώ (200€).
2. Το δικαίωμα της παροχής της παρ. 1 διαπιστώνεται με πράξη του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με
την οποία δίδεται εντολή πληρωμής αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
ορίζονται οι διαδικασίες καταβολής της παροχής της παρ. 1 με μόνη προϋπόθεση
την προσκόμιση του πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, οι αρμόδιες υπηρεσίες
καταβολής και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της.
3. Η παροχή της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή
οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται στην
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ή
χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
N. 4864/2021 – ΦΕΚ. 237 / Α / 02.12.2021
Άρθρο 88
Επέκταση της χορήγησης της τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν.
4714/2020
Στο άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Από 1ης.8.2020, το παρόν ισχύει και για τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς,
τους έφεδρους αξιωματικούς, τους ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς, τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τους υπηρετήσαντες στην Εθνική
Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα.
Για την κρίση του δικαιώματος των υπηρετησάντων στην Εθνική Φρουρά της
Κύπρου προσκομίζονται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και βεβαίωση
από την Εθνική Φρουρά, με την οποία πιστοποιείται ότι ενεπλάκησαν με
οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20.7.1974 έως
20.8.1974 ή συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και
τη Λευκωσία ή το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους, κατά περίπτωση.
Αιτήσεις που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, εξετάζονται σύμφωνα με το παρόν
άρθρο.».
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
N. 2641/1998 – ΦΕΚ. 211 / Α / 15.09.1998
Άρθρο 21
1. Για τις Ελληνικές Δυνάμεις που ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα
γεγονότα, κατά τη χρονική περίοδο από 20 Ιουλίου 1974 έως 20 Αυγούστου 1974
στην Κύπρο, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως πολεμική Οι ρυθμίσεις της ως άνω
διάταξης ισχύουν και για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και
Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους, με όλες τις ευεργετικές
συνέπειες κατά τις κείμενες διατάξεις.
2. Θεωρούνται νόμιμες όλες οι μέχρι σήμερα αξιώσεις του Φαρμακείου του
Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού κατά του Δημοσίου, που βαρύνουν τον
προϋπολογισμό αυτού (του Δημοσίου) και προέρχονται από τη χορήγηση φαρμάκων
από το παραπάνω Φαρμακείο στους ασφαλισμένους, στο Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας, συνταξιούχους στρατιωτικούς των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
και μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και
στα προστατεύομενα μέλη αυτών.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Σε πρώτη φάση, για να διεκδικήσετε την Ισόβια Τιμητική Παροχή απευθυνθείτε στο Στρατολογικό Γραφείο στην Κύπρο που υπάγεστε, ζητώντας:

1/ Πιστοποιητικό Τύπου Α,

2/ Βεβαίωση Εμπλοκής στα γεγονότα 20.07.1974-20.08.1974  (ή 1964, 1967)

Συμπληρώστε και στείλετε την Αίτηση-ΕΦ.138 που ζητά η στρατολογία

με αντίγραφο της Κυπριακής σας ταυτότητας :

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΦ.138.pdf  – https://tinyurl.com/yckbpt9u

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Αφού πάρετε τις βεβαιώσεις από τη Στρατολογία Καταθέστε την Αίτηση σας στις Ελληνικές αρχές:

ΕΛΛΑΔΑ.Αιτηση.Τιμητ.Παροχης-Γεν.Λογιστ.Κράτους.pdf  –

https://rb.gy/diwhqe