ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Εκλογές ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.) -2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ.Σ. και  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.) – 2023

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Κ.Ε. που συνεδρίασε στις 15 Μαρτίου 2023, καλεί τα μέλη του Σωματείου στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό

Τακτική Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Ε.Κ.Ε.:

την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00

στην Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα

με τα εξής θέματα Ημερησίας Διάταξης:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
 2. Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ
 3. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 4. Προϋπολογισμός 2023
 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια Αρχαιρεσιών την Κυριακή 9 Απριλίου 2023
 6. Έγκριση Απόφασης επιβολής ποινών του ΔΣ της Ε.Κ.Ε. της 15/03/2023, σε μέλη του σωματείου λόγω μη συμμόρφωσής τους στην απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε., της 1ης Νοεμβρίου 2022
 7. Διάφορα.

Για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. τα μέλη πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί

το Σάββατο 1η Απριλίου 2023 και ώρα 18:00

στο ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Ε.:

Θα γίνονται δεκτές ως την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00

από όλους όσοι έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα ή Κυπριακή καταγωγή (από ένα τουλάχιστον γονέα), είτε είναι σύζυγοι ατόμων Κυπριακής καταγωγής

και διαμένουν μόνιμα στην Αττική.

Σύμφωνα με το Καταστατικό δεν γίνονται δεκτά άτομα με προσωρινή διαμονή,

των οποίων η κυρίαρχη ιδιότητα είναι φοιτητική.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

Οι αρχαιρεσίες στην Ε.Κ.Ε. θα γίνουν

την Κυριακή 9 Απριλίου 2023 από 08:00-18:00

στην Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3, Πλάκα, Αθήνα

για:

 • Το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή

Οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζἰ τους ταυτὀτητα ἠ διαβατήριο ή κάποιο επίσημο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι Υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες πρέπει να κατατεθούν στο Δ.Σ.,

την Πέμπτη 30 Μαρτίου και ώρα 20:00 στην Κυπριακή Εστία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (Δικαίωμα Συνδρομής 3 €):

Η οικονομική τακτοποίηση  γίνεται:

 • Για τα νέα μέλη με την κατάθεση των αιτήσεων τους την Τρίτη 21 Μαρτίου,
 • Όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα την Πέμπτη 30 Μαρτίου,
 • Τα υπόλοιπα μέλη:
  • προ της Γ.Σ. (Παρασκευή 31 Μαρτίου ή Σάββατο 1 Απριλίου),
  • προ των Αρχαιρεσιών (Κυριακή 9 Απριλίου).

Για το Δ.Σ.

Όμηρος Παπασάββας

Πρόεδρος

ΕΚΕ–ΓΣ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.2023

https://bit.ly/3ySpwht


 • Απεστάλη με ατομική πρόσκληση με email στα γνωστής διευθύνσεως μέλη της Αττικής
 • Απεστάλη υπενθύμιση με sms
 • Δημοσιεύθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ (https://www.amna.gr/pr-view/280649)
 • Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ΛΟΓΟΣ και ΕΣΤΙΑ
 • Δημοσιεύθηκε στις σελίδες και ομάδες της ΕΚΕ στο Facebook
 • Αναρτήθηκε στην Κυπριακή Εστία

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

5.11.2021-ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΕ

31.03.2023-ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΕ

31.03.2023-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2023 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΕΚΕ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΠΙΒΟΛΗΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ-ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Η Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε. εξέτασε τη βαρύτητα της παράνομης και αντικαταστατικής συμπεριφοράς αυτών, οι οποίοι, μη σεβόμενοι την από 01.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου και παρεμποδίζοντας με διάφορα ανούσια και νόμω αβάσιμα προσχήματα την εκτέλεση αυτής, αποφάσισε μετά από ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία, την επιβολή των προβλεπομένων από το Καταστατικό (άρθρο 5ο παρ. 1 και 2) πειθαρχικών κυρώσεων στα πιο κάτω πρόσωπα, τα οποία, καίτοι τους κοινοποιήθηκε νόμιμα η από 01.11.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εν συνεχεία η από 21.12.2022 «Εξώδικης Πρόσκλησης-Δήλωσης» του Δ.Σ., με την οποία εκαλούντο να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που συνέχεται–συνδέεται με την μέχρι 1.11.2022 ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων της Ε.Κ.Ε. στην Ο.Κ.Ο.Ε. –και τούτο διότι μετά την άμεση αποχώρηση του Σωματείου της Ε.Κ.Ε. από την Ο.Κ.Ο.Ε. διεκόπη αφ’ ενός μεν η έννομη σχέση-νομικός δεσμός μεταξύ Ε.Κ.Ε. και Ο.Κ.Ο.Ε. και κατά συνέπεια η παρουσία και συμμετοχή της Ε.Κ.Ε. (διά των αντιπροσώπων της) σε οιαδήποτε από τα καταστατικά όργανα της Ο.Κ.Ο.Ε. και αφ’ ετέρου είχε παύσει αυτοδικαίως η εξουσία αντιπροσώπευσης της Ε.Κ.Ε. στην Ο.Κ.Ο.Ε. από τα πιο πάνω πρόσωπα– δεν το έπραξαν.

Έτσι Γ.Σ. της Ε.Κ.Ε αποφάσισε κατά πλειοψηφία  την επιβολή ομοιόμορφα της ποινής  της  έγγραφης ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ στους:

(α)       Γεώργιο Συλλούρη του Κυριάκου

(β)       Αλέξιο Κωνσταντίνου του Χριστοδούλου

(γ)        Μαρία Ιωάννου του Γεωργίου

(δ)       Ελευθέριο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη

(ε)       Χριστόδουλου Κύρου-Τσάκαλο του Κωστάκη

Το νέο Δ.Σ. θα παρακολουθήσει τη συμμόρφωσή τους στην από 01.11.2022 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των Μελών του Σωματείου και της από 21.12.2022 Εξώδικης Δήλωσης-Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.