Σαν σήμερα 18/10/1931 ο επίσκοπος Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς κυκλοφόρησε σε χιλιάδες αντίτυπα διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό με επαναστατικό περιεχόμενο. Το διάγγελμα είχε ημερομηνία 17 Οκτωβρίου του 1931, ημέρα κατά την οποία ο επίσκοπος είχε υποβάλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
>
> Επιπρόσθετα την ίδια μέρα, η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση Κύπρου (ΕΡΕΚ) με επαναστατική της προκήρυξη διαλαλούσε την Αξίωση της Κύπρου και βεβαίωνε ότι τα μέλη της ΕΡΕΚ "ΤΑΣΣΟΥΝ ΩΣ ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΙΩΞΙΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ".
>
> Ακολουθεί ο επαναστατικός λόγος του Νικοδήμου:
>
> "Ἑλληνες ἀδελφοί,
>
>
>
> Πενήντα καί τρία χρόνια Ἀγγλικῆς κατοχῆς ἒπεισαν ὃλους καί διεπίστωσαν περιτράνως:
>
>
>
> α. Ὃτι oἱ δοῦλοι λαοί δέν ἐλευθεροῦνται μέ τάς ἱκεσίας καί παρακλήσεις καί τάς ἐκκλήσεις πρός τά αἰσθήματα τῶν τυράννων.
>
>
>
> β. Ὃτι ἡ ἀπάντησις τῶν τελευταίων εἷναι ἡ περιφρόνησις πρός τούς ἱκετεύοντας εὐτελεῖς δούλους καί ἡ ἀποθράσυνσίς των.
>
>
>
> γ. Ότι ἡ μόνη σωτηρία μας ἀπό πάσης ἀπόψεως εἷναι ἡ ἐθνική ἀπολύτρωσις καί ὃτι οί ξένοι εἷναι ἐδῶ διά νά θεραπεύσουν τά γενικά καί εἰδικά συμφέροντα των μέ κατάντημα βέβαιον τήν ἠθικήν καί ὑλικήν μας ἐξαθλίωσιν.